ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ, Палмотићева 37

У просторијама Дечје дневне болнице Института за ментално здравље, настава се реализује по редовном наставном програму, у комбинованом одељењу за прва четири разреда,  у складу са  узрастом деце, која су на третману. Одељење чини мањи број ученика, што омогућава индивидуализован облик рада.
Наши ученици имају озбиљне развојне и емоционалне тешкоће: успорен психомоторни развој, поремећаје говора, читања и писања, различитe обликe недограђености појединих функција, до первазивних развојних поремећаја. Присутност одређених симптома – избегавање социјалних интеракција, ограниченост моћи комуникације, стања узнемирености,  опсесивни симптоми, моторичка неспретност-  знатно утиче на капацитете и ефикасност учења. Сазнања до којих дођу наставници током рада са децом, саставни су део терапијског програма, а   процес  учења је укључен   у свеобухватни  третман деце.
Наставници су укључени у терапијски тим, учествују у процени  и праћењу сваког ученика, на основу чега се креирају терапијски програми и наставни планови који уважавају разноврсност развојних потреба сваког ученика и усмерени су на јачање очуваних и развијање нових способности.
Када се одлуком тима Дечје дневне болнице процени да је ученик спреман за наставак школовања у матичној школи, приступа се поступном укључивању, уз континуирану подршку учитељу, родитељима, а највише самом ученику до његове потпуне интеграције.
За ученике, који настављају похађање наше школе, од петог до осмог разреда, настава се реализује у два  комбинована одељења у просторијама школе, у Војводе Миленка 33. Наставници предметне наставе планирају наставне садржаје услађујући их са индивидуалним могућностима  и потребама ученика.