Корисни линкови

Уницеф Србија

Вебинари о инклузивном образовању:

Приступ инклузивном образовању деце са сметњама у развоју заснован на правима

Дефиниција и класификација сметњи у развоју

Законодавство и политике у области инклузивног образовања

Прикупљање података о сметњама у развоју код деце

Мапирање деце са сметњама у развоју која нису у систему образовања

Информациони систем за управљање у образовању (ЕМИС) и деца са сметњама у развоју

Партнерство, јавно заговарање и комуникација у циљу друштвене промене

Финансирање инклузивног образовања

Инклузивно предшколско васпитање и образовање

Приступ школи и образовно окружење и – физички аспект, инфомисање и комуникација

Приступ школи и образовно окружење II – Универзални дизајн за учење

Наставници, инклузивна настава и педагогија усмерене на дете

Учешће родитеља, породице и заједнице у инклузивном образовању

Планирање, праћење и евалуација

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије 

Webinars for CVI

Смернице за реализацију отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене

Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна

Oквир дигитaлних кoмпeтeнциja – Нaстaвник зa дигитaлнo дoбa 2019

Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање на даљину у случају када је обустављен непосредни рад са ученицима

УНИЦEФ приручник зa нaстaвникe aктивнoсти зa пoдршку свим учeницимa у шкoли и учиoници

Global Symbols (Србија)

Сaмoпрoцeнa дигитaлних кoмпeтeнциja:

https://digcomp.digital-competence.eu/

https://test.ikanos.eus/index.php/210?newtest=Y&token=irakasle2021&lang=en