Радионице

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ – ОПШТИ ДЕО

У оквиру теме разматрају се три сегмента наставног процеса. Први сегмент посвећен је образовним платформама, њиховом организационом структуром и расположивим алатима. Затим, представљене су апликације које у наставном процесу могу помоћи у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању. На крају, приказани су алати помоћу којих се могу прилагодити или креирати наставни садржаји.

Видео презентација

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ – ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА

У оквиру теме кроз практичну примену представљене су апликације и алати које у наставном процесу могу помоћи у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању.

Видео презентација

Дигитални алати-практична примена

ИОП, ОПШТИ ДЕО

Представљање документације за израду ИОП-а (закони, правилници) и попуњавање педагошког профила на основу унапред прикупљених података у писаној форми у онлајн условима.

Видео презентација

ИОП, ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА

Осврт на кратак поступак израде ИОП-а у специфичним, онлајн условима, писање педагошког профила ученика, план мера индивидуализације и персонализовани програм наставе и учења у дигиталном окружењу, као и успостављање међупредметних компетенција на основу написаних корака и активности.

Видео презентација

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

Предмет радионице су ваннаставне активности у дигиталном окружењу, значај секција за социјализацију и оснаживање ученика и породице, организација рада секције, дигитална образовна средства за организовање активности током којих ученици, родитељи и наставници међусобно сарађују, одлучују, заједнички креирају наставне материјале, израђене у складу са универзалним дизајном за учење итд.

Видео презентација

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Централни сегмент радионице  је оснаживање колега кроз упознавање са моделом подршке родитељима кроз пет фаза уз осврт на његову практичну примену. Фокусирање на редефинисање родитељске улоге кроз међусобне искуствене размене уз ослањање на новине из области наставе на даљину.

Видео презентација

ЗАВРШНИ ИСПИТ

У оквиру радионице описан је начин рада приликом припреме ученика за завршни испит и организације самог испита у онлајн окружењу. Представљен је начин припреме на класичан начин и у онлајн окружењу.

Завршни испит

АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Да би настава на даљину била успешна, неопходно је да је породица мотивисана за рад и да се осећа пријатно. Асистивна технологија је назив који укључује асистивна, адаптивна и рехабилитациона средства за особе са инвалидитетом. Такође укључује процес избора, проналажења и коришћења тих средстава.

Видео презентација

ПЛАТФОРМЕ ЗА ВИДЕО ПОЗИВЕ

Платформе за видео позиве омогућавају повезивање наставника и ученика, који су физички удаљени у заједничку, виртуелну, учионицу. Разговори путем видео позива су интересантнији и вреднији зато што изрази лица и говор телом преноси много више него сам говор. Да би се то остварило неопходно је да постоје техничке могућности (интернет, рачунар, микрофон, камера).

Видео презентација

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

Истицање значаја међусобне повезаности квалитетног/детаљног урађеног педагошког профила ученика на основу кога се могу јасно дефинисати и планирати исходи, а самим тим ће и наставник имати јасне смернице у примени формативног оцењивања.

Видео презентација