ОДЛУКА

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања (Сл.гл. РС број 29/2020),  Уредбе о  мерама за време ванредног стања ( Сл. гл. РС бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20 и 43/20), Наредби о ограничењу забране кретања лица на територији Републике Србије (Сл.гл. РС број 34/20, 39/20 и 40/20 и Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (Сл.гл РС број 31/2020), Школски одбор  ОШ „Др Драган Херцог“ на својој 02/149 седници од 13.04.2020. године, доноси

О Д Л У К А

       Почев од 13.04.2020. године, Школски одбор, Наставничко веће, Савет родитеља, Педагошки колегијум као и стручна тела и тимови организоваће рад путем средстава електронске комуникације у циљу избегавања окупљања веће групе запослених на малом простору.

Ова одлука производиће дејство до окончања ванредног стања.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Председник Школског одбора

Узелац Биљана