СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит се полаже у јунском року. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Ученик који је од школске 2010/2011. до школске 2013/2014. године завршио осми разред, а није обавио завршни испит, завршни испит обавља у складу са Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник”, број 1/11), Правилником о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник”, број 1/12) и Правилником о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 1/14) – део текста стучног упутства.

Остатак текста прочитати на страни Министарства просвете, науке и технолошког развоја.